photo by  (  Scott Lynch/Gothamist  )

photo by (Scott Lynch/Gothamist)