photo by (Scott Lynch/Gothamist)

photo by (Scott Lynch/Gothamist)